4/3/18

Για την πρώτη μέρα της άνοιξης

(Εκκλησιαστικές οδηγίες...)

Οι συναρτημένες με τις τροπές του ήλιου διαβάσεις του κυκλικού χρόνου της φύσης που βιωνόταν από τους χειρώνακτες άμεσα και οργανικά, καθώς η επιβίωσή τους ήταν εξαρτημένη από την αλληλουχία των εποχών, τέθηκαν και αυτές νωρίς υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας και της πολιτικής εξουσίας. Διαβάζουμε στον Ξβ Κανόνα της Πενθέκτης Εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου (692) :
«Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας και τα λεγόμενα Βοτά και τα καλούμενα Βρουμάλια και την εν τη πρώτη του Μαρτίου μηνός ημέρα επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιαιρεθείναι βουλόμεθα. Αλλά μην και τας των γυναίων δημοσίας ορχήσεις, ως ασέμνους, και πολλήν λύμην και βλάβην εμποιείν δυναμένας, έτι μην και τας ονόματι παρ’ Έλλησι ψευδώς ονομασθέντων θεών ή εξ ανδρών ή γυναικών γινομένας ορχήσεις και τελετάς, κατά τι έθος παλαιόν, και αλλότριον του των Χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, ορίζοντες, μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά ή τραγικά υποδύεσθαι∙ μήτε του βδελυκτού Διονύσου όνομα, την σταφυλήν εκθλίβοντας εν ταις ληνοίς, επιβοάν∙ μηδέ τον οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας γέλωτα επικινεί, αγνοίας τρόπω ή ματαιότητος τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ούν από του νυν τι των προειρημένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, ει μεν κληρικοί είεν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν∙ εί δε λαϊκοί αφορίζεσθαι».
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΤΑΤΣΗ

Κώστας Τσώλης, Ναυάγιο, 2016-17, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 200 x 240 εκ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: