17/4/16

Εργογραφία και κριτικογραφία Σωτήρη Δημητρίου

ΒΙΒΛΙΑ
Προϊστορικοί πολιτισμοί και εξέλιξη, εκδ. Φυτράκη, Αθήνα 1964.
Γράμματα της Ανακωχής. Ποιήματα,εκδ. Φυτράκη, Αθήνα 1965.
Μύθος, Κινηματογράφος, Σημειολογία, Κρίση της αισθητικής, εκδ. Άλμα, Αθήνα 1973.
Λεξικό Όρων: τ. 1. Σημειολογικής και δομικής ανάλυσης της τέχνης εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1978∙ τ. 2. Επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1978∙ -τ. 3Α -3Β. Γλωσσολογίας εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1983∙ ‑τ. 4. Σημαντικής εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1986∙ -τ. 5. Κυβερνητικής, δομισμού και θεωρίας των συστημάτων,εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987∙ Η εξέλιξη του ανθρώπου, τ. Ι. Ανθρωπογένεση,εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα1990∙ τ., II. Τα πρώτα βήματα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1993∙ τ. III .Παλαιολιθική εποχή,εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1993∙ τ. IV. Αρχές της κοινωνικής οργάνωσης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1996∙ τ. V. Γλώσσα-Σώμα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα (2001).
Μορφές βίας, εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2003.
Η πολιτική διάσταση στην τέχνη, εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2009.
Ο κινηματογράφος σήμερα, εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2011.
Ανθρωπολογία και Ιστορία, σε συνεργασία με την Σίβυλλα Δημητρίου-Κοτσώνη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1996.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και μηχανισμοί παραγωγής του, Ιδεοκίνηση, Αθήνα 1997.
Ανθρωπολογία των φύλων, Σαβάλλας, Αθήνα 2001.
Il Cinema Greco, (σε συνεργασία με τον Vincenzo Camerino) Barbieri editore, Maduria 2002.
Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 1, «Διεπιστημονικότητα, πολιτισμικές αντιστάσεις», Σαβάλλας, Αθήνα 2005.
Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 2, «Έθνος και ταυτότητα. Πολιτισμικές αντιστάσεις», Σαβάλλας, Αθήνα 2006.
Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 3, «Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές αντιστάσεις», Σαβάλλας, Αθήνα 2007.
Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 4 , «Κοινωνικές διακρίσεις», νήσος, Αθήνα 2011.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ                                                                        
Μ. Μως, Το Δώρο. Μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής στις αρχαϊκές κοινωνίες, μετάφραση Α. Σταματοπούλου-Παραδέλλη, Καστανιώτης, Αθήνα 1979, σ. 11-59.
Φ. Διαλεισμάς , Χαμηλός Ουρανός, ποιήματα, Αθήνα 1985, σ. 9-10,.        
Λ. Χονδρός, Μέχρι το τρένο, Δελφίνι, Αθήνα 1994 σ. 8,
Μ. Δερμιτζάκης: Το χωριό μου. Από την αυτοκατανάλωση στην αγορά. Κοινωνική ανθρωπολογική προσέγγιση ενός χωριού της Κρήτης με αυτοβιογραφικά στοιχεία, Θυμάρι, Αθήνα 1995, σ. 13-15.
Εισαγωγή στο Σ. Δημητρίου επιμ. Ανθρωπολογία των φύλων, Σαβάλλας, Αθήνα 2001, σ. 9-18.
B. Comries, S. Matthews και M. Polinsky: Οι γλώσσες του κόσμου, Σαβάλλας, Αθήνα 2004, σ. 10-15.
R. Stam, R. Burgoyne. και S. Flitterman-Lewis. Νέες προσεγγίσεις στη σημειωτική του κιν/φου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2010, σ. 11-19.
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Η επινόηση του τόπου. Νοσταλγία και μνήμη στην «Πολίτικη Κουζίνα», Opportuna, Αθήνα 2015, σ. 11-16..

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
«Λατινοαμερικανικός Κινηματογράφος», στο Κινηματογραφικά Αφιερώματα. Μικρός οδηγός, Αθήνα 11ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, ΚΝΕ-Οδηγητής, 1985, σ. 65-78.
«Η ανθρωπολογία απέναντι στο ρατσισμό», στο Σ. Δημητρίου επιμ. Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και μηχανισμοί παραγωγής του, Ιδεοκίνηση, Αθήνα 1997, σ. 203-211.
«Καταγωγή και διαπραγμάτευση της ασυμμετρίας των φύλων», στο Σ. Δημητρίου επιμ., Ανθρωπολογία των φύλων, Σαβάλλας, Αθήνα 2001, σ.41-70.
«Ο θεωρητικός λόγος στον κινηματογράφο», στο Κριτική κιν/φου, ΠΕΚΚ 2001, σ. 59-84.
 «Η βιοκοινωνική υπόσταση του ανθρώπου», στο Χ. Οικονόμου-Μ. Σπυριδάκης: Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας, Σιδέρης, Αθήνα 2012, σ. 55-81.        

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ          
«Χώρος και χρόνος στoν κινηματογράφο», Σύγχρονος Κινηματογράφος τχ. 5, Αθήνα 1970, σ. 37-44.
«Κινηματογράφος και ζωγραφική», Σύγχρονος Κινηματογράφος τχ. 17-18, Αθήνα 1972, σ. 64-69.
 «Μύθος, κινηματογράφος, σημειολογία», Φιλμ τ. Α, τχ.1, Αθήνα 1974, σ. 30-69.
«Για τον Ελληνικό κινηματογράφο», Φιλμ τ. Α τχ. 3, Αθήνα 1974, σ. 353-64.         
 «Δομισμός, φιλολογική σημειολογία και διαλεκτικός υλισμός», Φιλμ τ. Β τχ. 7, Αθήνα 1975, σ. 433-476.
«Τα μαζικά μέσα επικοινωνίας», Αντί, Αθήνα 1976, σ. 38-39,         
«Ο εθνικός κινηματογράφος και η γραφειοκρατία», Φιλμ τχ. 14, Αθήνα 1978, σ. 35-39,1978.
«Η λαϊκή τέχνη και το φάντασμά της», Δελτίο Πανελ. Πολιτ. Κίν. τχ. 9, Αθήνα 1979, σ. 28-32.
«Σιωπή και παύσεις», Φιλμ, τχ. 18, Αθήνα 1979, σ.73-100.
«Κινηματογράφος και οκτωβριανή επανάσταση», Οδηγητής 1986.
«Τα ρεύματα του ελληνικού κινηματογράφου στη δεκαετία 1960-70», Οδηγητής, 1986.
«Η επίδραση στις τέχνες και στα γράμματα», Οδηγητής, 14/09/1986.
«Η επιρροή των κοινωνικών όρων στον ελληνικό κινηματογράφο», Οδηγητής, 13/09/1989.
«Ο εξπρεσιονισμός στον κινηματογράφο», Διαβάζω τχ. 208, 1989 σ. 28-35.
«Η θέση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο πλαίσιο της Γενικής Ανθρωπολογίας», Διαβάζω τχ. 222, 1989 σ. 13-21.
«Ο ρεαλισμός στον κινηματογράφο», Διαβάζω τχ. 250, 1990 σ. 35-55.
«Το έγκλημα από την ανθρωπολογική προσέγγιση», Διαβάζω τχ. 239, 1990 σ. 31-55.
« Ρατσισμός: Επιστημονικές και ιδεολογικές παράμετροι», Επιστημονική Σκέψη τχ. 48, σ. 39-51, 1990.
«Πολιτισμός και κουλτούρα», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Ιούλης-Αύγουστος 1990, σ. 17-22.
«Ο κινηματογράφος ως υποκείμενο και ως αντικείμενο της ιστορίας», Διαβάζω τχ.266 1991, σ. 18-24.
«Οι σχέσεις μεταξύ πολιτισμού και κουλτούρας», Ενημέρωση, 24/04 και 01/05/1991. «Ελεύθερος χρόνος», Ιδεοκίνηση τχ. 1, 1992, σ. 90-98.
«Περί κρίσεων», Ιδεοκίνηση τχ. 3, 1992, σ. 8-9.
 «Καθυστερημένα», Ιδεοκίνηση τχ. 6, 1992, σ. 8-9.
«Μια γενετική σχέση», Ιδεοκίνηση τχ. 7, 1993, σ. 32-38.
«Ο κινηματογράφος ως λειτουργία αναπαραγωγής», Διαβάζω τχ. 317, 1993, σ. 39-46.
« Επιστημονική ημερίδα για τον A. Markovitz», Ανθρωπολογία τχ 2, 1994, 31-38.
«Οι σχέσεις του ντοκιμαντέρ με την αλήθεια και την ιστορία», Προσεχώς, Περιοδική έκδοση της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης, τχ. 6, 1995, σ. 3-5.
«Η ανθρωποκτονία για λόγους τιμής», Διαβάζω τχ. 351, 1995, σ. 117-125.
«Τιμή και ντροπή στη Μεσόγειο», Ανθρωπολογία τχ. 3, 1996, σ. 17-27.
«Μορφές του κοινωνικού αποκλεισμού», Άλφα τχ. 25, 1997, σ. 46-47.
«Η ανισότητα των φύλων», Άλφα τχ. 30, 1998, σ. 43-45.
«Συλλογική μνήμη και σημειωτική», Διαβάζω τχ. 391, 1998, σ. 91-95.
«Η φυσιογνωμία της εθνικής ταυτότητας του ελληνικού κινηματογράφου», Δελτίο ΠΕΚΚ, 1999.
«Θανάση Ρεντζή, Σιωπηλές μηχανές: Κριτική», Προσεχώς, Περιοδική έκδοση της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης τχ. 10, 1999, σ. 29-32.
«Βιοϊατρική και ορθολογισμός», Ουτοπία τχ. 36, 1999, σ.85-100.
«Η επίδραση της δραστηριότητας του ανθρώπου στη φυλογένεση του είδους του», Ουτοπία τχ 42, 2000, σ. 35-43.
«Λαϊκός πολιτισμός και παγκοσμιοποίηση», Διαβάζω τχ. 404, 2001, σ. 105-110..  «Το πεδίο ορισμών της κουλτούρας στην ανθρωπολογία», Ουτοπία τχ. 43, 2001, σ. 37-56.
« Το ντοκιμαντέρ», Ουτοπία τχ. 47, 2001, σ. 33-43. 
«Το ελληνικό διαγωνιστικό του 23ου Φεστιβάλ Δράμας», Προσεχώς Περιοδική έκδοση της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης τχ. 12, 2001, σ. 7-9,
«Χώρος και χρόνος στον κιν/φο», Ουτοπία τχ. 48, 2002, σ.174-176.
«Μερικές παρατηρήσεις για τον Λατινοαμερικανικό κιν/φο», Σήματα Καπνού τχ. 15 2003, σ.30-31.
«Τι είναι η κοινωνική ανθρωπολογία», Λαογραφία: Δελτίο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας τ. 39, 2003, σ. 171-174.
«Η υπέρβαση στη φιλοσοφία και στην κοινωνική ανθρωπολογία», Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 1, 2005, σ. 19-36.
 «Άρρητες μορφές αντίστασης και μετασημάνσεις", Κριτική Διεπιστημονικότητα, τ. 1, 2005, σ. 103-120.
«Οι μορφές της βίας», Highlights, τχ. 15, 2005, σ. 104-05. 
«Η ιδεολογία του ‘λίκνου’ και της ιστορικής συνέχειας: Η σύνδεση της εθνικής κουλτούρας με την αισθητική», Κριτική Διεπιστημονικότητα τ.2, 2006, σ. 23-4.
«Οι αναπαραστάσεις και το πρόβλημα της μεθοδολογίας», Κριτική Διεπιστημονικότητα τ. 3, 2007, σ. 19-44.
« Ένα ακόμα βλέμμα στον ελληνικό κινηματογράφο», Διαβάζω, τχ. 473, 2007, σ. 110-112,. «Από την αναπαράσταση στην τελετουργία της βίας», Κοντέινερ, Δεκέμβριος 2009, σ. 14.
« Ο ρόλος της τέχνης στην κοινωνική διάκριση των φύλων», Διάπλους τχ. 32, 2010, σ. 25-31.
«Οι γυναίκες στην Εθνική Αντίσταση μέσα από την προφορική ιστορία», Χοροστάσι, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010, σ.15-17.
«Οι κοινωνικές διακρίσεις της ηλικίας», Κριτική Διεπιστημονικότητα τ.4, 2011, σ. 49-66.  
«Levi-Strauss: Συνηγορία ή καταγγελία της Δύσης», Ουτοπία τχ. 98, 2012, σ.71-90.
«Ο αντιφασιστικός κινηματογράφος», Ουτοπία τχ. 109, 2014, σ.49-55.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
Γ. Διζικιρίκης, Για τη γλώσσα και την επιστήμη της λογοτεχνία, Τομές τχ. 34-35, 1978, σ. 50-52.
Γ. Διζικιρίκης, Η αισθητική του κοινού, Διαβάζω τχ. 90, 1984, σ. 51-53.
Λ. Βερίνου, Άνοιξη δίχως τέλος, Ποιήματα, Επιστημονική Σκέψη τχ. 47, 1990.
Ν. Κολοβού, Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, Επιστημονική Σκέψη τχ. 48, 1990, σ. 84-85.
 Γ. Διζικιρίκης, Το οδοιπορικό της τέχνης, Διαβάζω τχ. 264, 1991, σ. 55-58.
Γ. Διζικιρίκης, Η τέχνη και οι Έλληνες, Διαβάζω τχ. 313, 1993, σ. 27-29.
Β. Αυδίκος, Πρέβεζα 1945-1990, Διαβάζω τχ. 318, 1993, σ. 19-20.
Γ. Διζικιρίκης, Βυζάντιο και Δύση: ζητήματα της ζωγραφικής, Άλφα τχ. 18-19, 1997, σ. 78-79.
Χ. Αξελός, Στοιχεία κριτικής της νεοελληνικής ιδεολογίας, Άλφα τχ. 20, 1997, σ. 62-63.
 Σ. Σταυρίδης, Από την πόλη-οθόνη στην πόλη-σκηνή, Εποχή, 14/04/2002.
Κ. Μπάδα, Ο κόσμος της εργασίας, Ουτοπία τχ. 60, 2004, σ.198-200.
Σ. Σταυρίδης, Μνήμη και εμπειρία του λόγου, Αυγή 02/07/2006.
L. Danforth, Η Μακεδονική διαμάχη, Α. Καρακασίδου, Μακεδονικές ιστορίες και πάθη, J.Cowan, Macedonia. The Politics of Identityand Difference, E. Yalouri, The Acropolis, M.Herzfeld, Πάλι δικά μας θάναι, «Η οικοδόμηση εθνοτικών ομάδων και φαντασιακών ταυτοτήτων», Κριτική Διεπιστημονικότητα τ.2, 2006, σ. 264-270.
Γ. Τσιμουρής, Ίμβριοι, «Πού είναι τα σύνορα:»: Αυγή, 06/04/2008.           
Ρ. Κακάμπουρα: Αφηγήσεις Ζωής, «Ιστορία από τα κάτω», Αυγή, 23/07/2008.     
Κ. Λεβι-Στρώς: Η κριτική του Δυτικού πολιτισμού, Αυγή, 29/03/2009.
L. Panitch & C. Leys (επιμ.) Violencetoday, «Βία, κοινωνία και εξουσία», Αυγή, 26/06/2009.
R. Burling, Ο πίθηκος που μιλάει, «Το βιολογικό πεπρωμένο και η γλώσσα», Αυγή, 20/09/2009.
Marc Henri Piault, Ανθρωπολογία και κινηματογράφος. Πέρασμα στην εικόνα, πέρασμα από την εικόνα. «Ο Άλλος μέσα από την κάμερα», δρόμος της Αριστεράς, 04/09/2010.
S. Stavrides: «Towardsthe City of Thresholds, «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ο χώρος», Αυγή, 21/08/2011.
Ε. Γιαλούρη, Υλικός πολιτισμός, «Ανθρωπολογία και παγκόσμια κρίση», Αυγή, 20/10/2013.
Α. Οικονόμου, Υλικός πολιτισμός, «Υλικός πολιτισμός και πολιτισμική κρίση», Εποχή, 28/09/2014.
A. Appadurrai, Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα, «Η διαχείριση της αταξίας», Αυγή, 05/10/14.
M. Spyridakis: “TheLiminalWorker”, Ashgate, «Πλευρές της βαρβαρότητας», Αυγή, 14/12/2014.
E. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας, Αλεξάνδρεια, Αυγή, 15/02/2015.
Μ. Παπαπαύλου: Η εμπειρία της πλατείας Συντάγματος, Οι εκδόσεις των συναδέλφων, «Η ποίηση των πλατειών», Αυγή, 23/08/2015.
                                                                                                           
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ                                                                       
«Πάνω στη βιογραφία», Φοιτητική Φωνή, τ. Β-38, 19/10/1945.
«Κουλτούρα και εργαζόμενοι», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, 5 άρθρα, Απρίλιος έως Οκτώβριος 1977.
«Ο αντιφατικός χαρακτήρας του καλλιτέχνη στην αστική κοινωνία», Ριζ/στης, 28/10/1978.
«Φορολογικό σύστημα», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, Ιούνιος, 1979.
«40 χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1979.
«Αϊνστάιν: η φυσιογνωμία του αιώνα», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, Οκτώβριος Νοέμβριος 1979
 «Ενεργειακός προγραμματισμός», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, τχ. 8, 1980.      
 «Το ενεργειακό πρόγραμμα», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, τχ. 9, 1980. 
 «Η αξιοποίηση των ντόπιων πηγών ενέργειας», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, τχ. 10, 1980.
 «Στρατής Τσίρκας», Η Φωνή των Μηχανικών ΔΕΗ, τχ. 10, 1980.
«Ζαν Πωλ Σαρτρ: Ο θεωρητικός της ελευθερίας του ατόμου», Η Φωνή των Μηχ/κών ΔΕΗ, τχ. 10,1980.
«Η σωστή επιστήμη είναι προοδευτική και μαχόμενη», Ριζ/στης, 21/11/1983.
«Η υστερία της ανασφάλειας και ο κινηματογράφος», Ριζ/στης, 26/01/1986.
 «Ο άλλος λόγος», 91 χρονογραφήματα στο Ριζ/στη, από το 1987 έως το 1991
 «Ελληνικός κιν/φος. Φιλμικές και εξωφιλμικές διαστάσεις», Ριζ/στης, 16/06/1990.
«Η θεωρία και η πολιτική του πολιτισμού», Ριζ/στης, 12/12/1990.
 «Ο πολιτισμός, μοχλός της ιστορίας», Κυριακάτικος Ριζοσπάστης, 27/01/1991.
 «Καλλιεργείται η παθητική αδιαφορία», Τα Νέα, σ. 33, 26/01/1994.
«Από το προσωπικό όραμα στο συλλογικό μύθο», Εποχή, 24/09/2000.
«Η εξέλιξη του ανθρώπου», Αδέσμευτος της Κυριακής, 12/05/2002.
 «Ένα δώρο των προγόνων μας», Επτά Μέρες Η Καθημερινή, 01/01/2006.
«Οι ιστορικοί όροι της σύνδεσης του κινηματογράφου με τον κυρίαρχο λόγο», Η Αυγή, 30/07/2006.
«Δημιουργικότητα και εργαλειακή χρήση της γλώσσας»HΑυγή, 25/03/2006.
«Ένα περιοδικό», Αυγή, 26/04/2008.
«Τέχνη και δομική κρίση του καπιταλισμού»,H Αυγή, 20/06/2010.
«Οι πλατείες: πεδία της κοινωνικής ανασυγκρότησης», H Αυγή, 30/07/2011.
«Η έξαρση της ανδρικής βίας στις συνθήκες κρίσης του συστήματος», H Αυγή, 24/11 και 30/11/2011.
«Από το μελό στον Αγγελόπουλο», Καθημερινή, 20/01/2012.
«Στράφηκε στις ’μεγάλες αφηγήσεις’ τον καιρό που αυτές κλονίζονταν», H Αυγή 29/01/2012.
« Αλληλεγγύη και άμεση δημοκρατία», συνέντευξη στην Αυγή, 26/02/2012.
«Αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια», Η Αυγή, 06/05/2012.
«Για τον πολιτισμό και την κουλτούρα της αντίστασης», H Αυγή, 07/10/2012.
«Παγκόσμια κρίση: Καθεστώς εξαίρεσης ή προοίμιο ανατροπής;», H Αυγή, 23/12/2012.
«Ρόζα Λούξεμπουργκ», της φον Τρότα», H Αυγή, 19/01/14.
«L’ niquesortiehistoriquedelacrisemondialeestlereversementdumodèledeproductionactuel», Les Echο, France, 2014.
«Η επιστροφή της αριστεράς: ζητούμενα και αντιφάσεις του αριστερού λόγου», H Αυγή [27/07/14.
«Το χρήμα διέλυσε την ενότητα», Εποχή, 27/07/14.
«Ένας λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη δεν έχει μέλλον», Δρόμος της Αριστεράς, 26/07/14.
«Ενότητα ή γενναιότητα;» Η Αυγή, 19/07/2015.

«Αυτοί που διοικούν την Ευρώπη είναι τυφλά οικονομικά στελέχη», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 24/08/2015. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: