5/3/17

Συνέδριο στη μνήμη του Δ. Μαρωνίτη

O Toμέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ διοργανώνει από 1 έως 4 Μαρτίου 2017 στα αμφιθέατρα 1 & 3 του ΚΕΔΕΑ, την ΙΕ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντησή του, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Δ.Ν. Μαρωνίτη.         
Το Συνέδριο έχει τον τίτλο: «Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει» και το αντικείμενό του είναι διεπιστημονικού και απολύτως επίκαιρου χαρακτήρα στο βαθμό που οι μετακινήσεις ατόμων ή και ομάδων συνιστούν μεν μία σταθερά στη ιστορική μακρά διάρκεια, ωστόσο χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τη σημερινή «ρευστή» μετα-νεωτερική εποχή. Οι γεωπολιτικές συγκυρίες μάς καθιστούν θεατές, συχνά δε και υποκείμενα μιας διαδικασίας που εξελίσσει δυναμικά τις έννοιες του «ανήκειν», της πολιτισμικής καταγωγής και ένταξης, της ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας, της πολυ-πολιτισμικότητας και της κοινωνικής συνοχής.         
Η λογοτεχνία, η οποία παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ανταποκρίνεται, αντανακλά ή και σε ένα βαθμό συνδιαμορφώνει τον αντίκτυπό τους στην καθημερινότητα, λειτουργώντας ως ένας τόπος αναστοχασμού και κριτικής θεώρησης. Η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει» επιδιώκει αφενός να συζητηθούν γεωγραφικές, συμβολικές, εννοιολογικές μεταβάσεις εξετάζοντας τη δυναμική της μετακίνησης στη λογοτεχνική αναπαράσταση και αφετέρου να χαρτογραφήσει μια ποιητική της κίνησης υπερβαίνοντας μια στατική θεώρηση του τόπου και του πολιτισμού.
Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν με τις ομιλίες των Eduardo Cadava, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Princeton, Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, ομότιμης καθηγήτριας Φιλολογίας ΑΠΘ, Martin Voehler, καθηγητή Φιλολογίας ΑΠΘ, και Μίλτου Πεχλιβάνου, καθηγητή Νέων Ελληνικών Σπουδών του Freie Universität Βερολίνου.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει την Τετάρτη 1 Μαρτίου στις 17.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: